VŠEM Školka > Program Školky VŠEM

Program Školky VŠEM

Mateřská škola VŠEM vychází ze Školního vzdělávacího programu vytvořeného na základě Rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy (RVP MŠ).

Odborně vedený program

 • Děti jsou lépe připraveny na vstup do základní školy.
 • Využíváme nové metody v pedagogice: intuitivní pedagogiku, projektové metody, environmentální výchově (pozorováním a praktickými činnostmi vedeme děti k chápání významu přírody pro život lidí).
 • Kombinujeme vzdělávací techniky, motorická a logopedická cvičení.
 • Procvičujeme pozornost, grafomotorické schopnosti k prevenci poruch učení.
 • Zaměřujeme se na to, aby dítě před nástupem do školy umělo správně a srozumitelně hovořit.
 • Rozvíjíme pohybovou koordinaci, využíváme hudbu, dítě pak lépe zvládá psaní.
 • Necháváme dětem dostatečný prostor pro přirozenou tvořivost a zvídavost.

Výuka jazyků

 • Děti získají základní dovednosti pro komunikaci v cizím jazyce prožitkem.
 • Cizí jazyk procvičujeme hravou formou (hrou, příběhem, pohádkou, písničkou).
 • Rozvíjíme základní slovní zásobu (pozdravy, rodina, zvířata, čísla, barvy, a věci, které děti obklopují).
 • Výuka angličtiny.

Sport

 • Pohybovými aktivitami zvyšujeme fyzickou a psychickou odolnost dětí.
 • Vedeme děti k ochraně jejich zdraví, k rozvoji fyzické zdatnosti a psychické vyrovnanosti.
 • Pohybem zvyšujeme odolnost vůči nemocem.
 • Rozvíjíme pohybovou koordinaci jako prevenci poruch učení.
 • Kombinujeme pohybové aktivity s relaxačním cvičením a hudbou k potlačování agresivity.
 • Vštěpujeme dětem návyky zdravého životního stylu.
 • Odborný personál dbá na střídání jednotlivých činností.
 • Zajišťujeme dostatečný prostor pro hru a vzdělávání uvnitř i venku.
 • Po edukačních a pohybových aktivitách se zařazují odpočinek a relaxační aktivity.